Poruchy a reklamace elektromotorů

Nejčastější poruchou  je elektrická nebo mechanická porucha elektromotoru. Diagnostika poruchy elektromotoru je komplexní disciplína a určit příčinu mechanické nebo elektrické poruchy elektromotoru je bez znalosti provozních podmínek  i pro specializované pracoviště naší společnosti velmi obtížné. Samotné moderní elektromotory mají podle údajů výrobců poruchovost v řádu 0,00005. Statistika naší společnosti eviduje hodnotu 0,004 s tím, že 99% reklamací je způsobeno poruchou elektromotoru, z toho pouze cca 0,3% poruch je výrobci elektromotorů uznáno jako reklamace. Přesto lze některé poruchy a jejich příčiny celkem snadno odhalit. Poruchy elektromotorů lze pro jednoduchost rozdělit následně.

Porucha ložisek
je mechanickou závadou, která může mít velké množství elektrických, mechanických a „vzduchotechnických“ příčin. Poruchy ložisek jsou prakticky vždy poruchou způsobenou vadným provozováním, pouze zanedbatelnou část reklamací výrobce ložisek označí za oprávněnou.

Porucha vinutí elektromotoru
je elektrickou závadou, mající původ ve spálení vinutí díky proudovému přetížení, elektrickému průrazu ve vinutí nebo ve zhoršeném izolačním stavu.

Spálené vinutí elektromotoru
je způsobeno tepelným přetížením vinutí v důsledku
– výkonového přetížení motoru nevhodným pracovním bodem
– výpadku fáze u třífázových motorů
– odpojení rozběhového vinutí u kondenzátorových motorů
– nepoužití správné proudové ochrany u motoru bez ochrany ve vinutí
– nezapojení ochrany u motorů s tepelnou ochranou ve vinutí
– výkonového přetížení motoru 
– tepelného přetížení motoru díky častému spouštění bez odvedení ztrátového tepla po spouštění
– zamezení přívodu chladicího vzduchu do motoru
– snížení zatížitelnosti elektromotoru v důsledku zvýšení ztrát v magnetických obvodech při napěťové nebo frekvenční regulaci otáček

Uvedené příčiny spálení vinutí elektromotoru  vedou k neuznání reklamace.

Průraz ve vinutí může být způsoben
– provozními přepětími v síti
– provozováním standardních motorů spolu s elektronickými regulátory otáček a frekvenčními měniči
– provozováním ve vlhkém prostředí
– provozování v oblasti kondenzace vzdušné vlhkosti
– následkem tepelného přetížení a snížení izolačního stavu (motory provozované ve stavu nakrátko, při častém spouštění, které neodpovídá typu provozu, nebo při výpadku jedné fáze u třífázových motorů a vadného jištění.

Uvedené příčiny proražené izolace vinutí elektromotoru vedou v převážné většině námi evidovaných případů k neuznání reklamace.

Zhoršení izolačního stavu je většinou způsobeno provozem ve vlhkém prostředí nebo v oblasti kondenzace vzdušné vlhkosti a reklamace nebývá uznána jako oprávněná.

Všeobecný předpoklad
je to, že motory používané v našich kompresorech jsou dodávány výlučně renomovanými výrobci,  výrobci produkují motory v milionových sériích. Všechny motory podléhají mezioperační a výstupní kontrole parametrů a zkoušce chodu, další elektrickou a mechanickou zkouškou motory procházejí po namontování do kompresoru a absolvují další zkoušku chodu, včetně uložení naměřených hodnot do systému jakosti ISO.
Nové kompresory s vadnými motory již z výroby jsou mýtus, možnost takové vadné dodávky z výroby je prakticky vyloučena.

Poruchovost motorů
provozovaných dle typu se zapojenou ochranou ve vinutí nebo u standardních motorů s řádně nastaveným proudovým relé, resp. tepelnou ochranou, je nulová. Takto ochráněné motory nejde prakticky zničit!

Motorový jistič není dostatečnou ochranou proti nízkým nadproudům (např. v oblasti 1,1 až 2 násobku In). Takto nevhodně zvolený ochranný prvek a jeho charakteristika tepelné spouště vede spolehlivě ke zničení motorů, protože tepelná ochrana motor nevypne!! Zejména ve VZT aplikacích může v rámci provozních změn parametrů  sítě může dojít  k přetížení motorů. Proto používejte vždy buď vestavěné ochrany nebo správně dimenzovaná proudová relé u standardních motorů, jinak dochází k tepelnému přetížení vedoucímu ke zničení motorů.

Posuzování reklamací
probíhá vždy v souladu s reklamačními podmínkami naší společnosti. Pokud při poruše elektromotoru  není předložena námi požadovaná dokumentace, doklady a naměřené hodnoty, nelze uznat reklamaci jako oprávněnou.

To, co jste hledali ?