Obchodní podmínky

obchodní společnosti TMG Proficars s.r.o. se sídlem: Masarykova třída 938/54,
Olomouc 779 00, identifikační číslo: 24238422, DIČ: CZ24238422
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese  https://mujkompresor.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
o Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti TMG Proficars s.r.o., se sídlem Masarykova třída 938/54, 779 00
Olomouc, identifikační číslo: 24238422 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://mujkompresor.cz

(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
o Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
o Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
o Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.
o Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
o Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
o Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
o Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu.
o Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
o Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

o Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
o Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
o Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
o Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
o Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).

o Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
o Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
o Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
o Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady
o se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
o Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4412789309/0800,
vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet
prodávajícího“);

o Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
o Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.
o V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů
od uzavření kupní smlouvy.
o V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby
je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet prodávajícího.
o Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
o Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
o Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.
o Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
o V případě platby dobírkou, kdy kupující zboží nepřevezme nebo odmítne převzít,
je kupující povinen prodávajícímu uhradit vzniklé náklady za dopravu a za
přípravu zboží k odeslání. Tyto náklady budou fakturovány samostatně.

5.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
o Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal.
o Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy
může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující

zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího .
o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
o Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
o V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
o Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

o V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
o Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě
nadrozměrných zásilek s délkou nad 2 metry, je potřeba aby kupující zajistil
složení zboží z nákladního auta na vlastní náklady.
o V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
s jiným způsobem doručení.
o Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
o Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
o Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

o Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
o Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
o Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
o Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
o Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
o Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
o Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
o Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
o K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
o Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
o Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
o Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
o Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
o Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
o Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)
uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
o Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
o Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
o Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
o V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
o Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES
o Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
o Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
o Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající
odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného
dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na
příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné
okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o

odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je
oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
o Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
o Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou
v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na
adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
o Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
o Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a
doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
o Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
o Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
o Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TMG Proficars s.r.o.,
Bělkovice-Lašťany 716, Olomouc 779 00, adresa elektronické pošty
info@mujkompresor.cz, telefon 777 666 873.

V Olomouci dne 21.3.2023

To, co jste hledali ?